Gizlilik Politikası

Verileriniz bizimle güvende.

Ermat Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi’nin ("Şirket") kullanıcıların isteğine bağlı olarak web sitesi üzerinden elde ettiği kişisel verileri toplarken ve kullanırken izlediği prensipler bu Gizlilik Politikası’nda düzenlenmektedir.

1. Web Sitemiz Üzerinden Hangi Kişisel Verileri Topluyoruz?

Şirketimiz web sitesi üzerinde, kullanıcıların web sitesine erişimi ve yapacakları işlemlere bağlı olarak kullanıcının; kimlik bilgisini, işlem güvenliği bilgisini, IP bilgisini, iletişim bilgisini, talep/şikâyet yönetimi bilgisini, kullanıcı bilgisini, olay yönetim bilgisini, kullanıcı işlem bilgisini web sitesine konu hizmetlerin ifa edilmesi için gerekli olabilecek ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm mevzuat uyarınca kişisel veri sayılan sair bilgileri toplayabilecektir. Kullanıcı, kendi isteği doğrultusunda Şirketimiz ile paylaşabileceği verilerin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsamda, belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir.

2. Web Sitemizde Kullanılan Çerezlere İlişkin Bilgilendirme

Şirketimiz tarafından, kullanıcıların web sitesindeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi veriler otomatik olarak toplanmakta olup; işbu çerezlere ilişkin Şirket politikamıza internet sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

3. Web Sitemizde Üzerinden Elde Ettiğimiz Kişisel Verilerin Kullanılma Amacı

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz, gerek mevzuat gerekse Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen temel ilkelere uygun olarak kullanıcının web sitesinden faydalanabilmesi, web sitesine üyelik söz konusu ise üyelik kaydının gerçekleştirilmesi, sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetin geliştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtımı ve bilgilendirilmesi, bu kapsamda kullanıcıya gerekli bilgilendirilmelerin yapılması, kullanıcı ile temas kurulması ve sunduğumuz hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işlenmektedir.

Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri kullanıcının ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

4. Web Sitemizde Üzerinden Elde Ettiğimiz Kişisel Verilerin Paylaşımı

Şirketimiz, web sitesi üzerinden elde ettiği kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanarak elde ettiği yeni verileri web sitesi kapsamında kullanıcıya sunulan hizmetlerin ifası amacıyla hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarabilecektir.

Şirketimiz kullanıcının güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, hizmetlerimize ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda veya kullanıcıya sunulan sair gizlilik metinlerinde yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için kullanıcı verilerini gerekli gördüğü üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların kullanıcının kişisel verilerini dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

5. Web Sitemizde Üzerinden Elde Ettiğimiz Kişisel Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri

Kullanıcı, Şirketimize başvurarak kendisiyle ilgili:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kullanıcı, yukarıda sıralanan haklarına yönelik başvurularını, www.ermatsigorta.com internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak iletebilecektir. Anılı taleplere ilişkin Şirketimizin gerekçeli yanıtı, yazılı veya dijital ortamdan kullanıcıya iletilecektir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esas olup; işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Kullanıcı, Şirketimize kendisi tarafından sağlanmış olan, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcının güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirketimizin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

6. Web Sitemizde Üzerinden Elde Ettiğimiz Kişisel Verilere İlişkin Saklama Süresi

Şirketimize kullanıcı tarafından sağlanan kişisel veriler ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca saklanacaktır.

7. Şirketimizin Veri Güvenliğine İlişkin Almış Olduğu Önlemler

Şirketimiz, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Web sitesi üzerinde başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirketimiz uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik bünyesinde herhangi bir sorumluluk taşımamakta olup; kişisel verilerin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

8. Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

Web sitesinde sunulan hizmetlerden yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Şirketimiz, Gizlilik Politikası hükümlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel Gizlilik Politikası, kullanıcıya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Mersis No : 0364005875200011

Ticaret Sicil No : Born - 10207

İnternet Adresi : www.ermatsigorta.com

Telefon Numarası : 0 232 253 22 22

E-Posta Adresi : info@ermatsigorta.com

Adres : Dokuz Eylül Mahallesi Akçay Caddesi No:199/A Gaziemir / İzmir

Ermat Sigorta "KVKK" kapsamında verilerinizin güvenliği konusunda hassastır.

Konu ile ilgili tüm sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.!

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. Ermat Sigorta sitemizi kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.